T.C. Van 1. Aile Hukuk Mahkemesi İlanı

Yayınlanma Tarihi :
T.C. VAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/462 Esas
KARAR NO : 2023/125
Davacı SELDA SEKVAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davacının davasının KABULÜNE, Van iliGürpınar ilçesiBölmeçali Mahallesi nüfusunun cilt no:46, hane no:23, bsn:1de kayıtlıŞefik ve Nihal’den olma 09/03/1983 doğumlu 35494640432 TC NoluSELDA SEKVAN ile aynı yer nüfusuna kayıtlıbsn:52, 24917605622 TC Nolu Ali ve Perişan’dan olma 01/01/1968 doğumlu IŞIK SEKVAN’ın TMK’nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Müşterekevlilikten doğanve henüz reşit olmayan Muhammed Emir Sekvan’ınvelayetlerinin davacıanneye bırakılmasına, çocuk ile babaarasındaşahsi ilişkikurulmasına,
Müşterek çocukladavalı baba arasında her ayın 2. ve 4. Cumartesi günü saat l0.00’dan Pazar günü saat 18.00 saatleri arasında, her yılın Temmuz ayının 1. Günü saat 10.00’dan 30. Günü saat 18.00 saatleri arasında, dini bayramların 2. Günü saat l0.00’dan 3. günü saat 18.00 saatleri arasında, sömestr tatilinin ilk pazar saat 10.00 takip eden cumartesi saat 18.00 arasında, ara tatillerin (Kasım ve Nisan ayı) ilk pazar saat 10.00 – takip eden çarşamba saat 18.00 arasındatedbiren müşterek çocuğun davalıya teslimi suretiyle kişisel ilişki tesisine,
TMK’nın 353. maddesi ve Velayet Vesayet Tüzüğünün 4. maddesine göre velayetibırakılan eşin varsa çocuk mallarını bildirmesi için kararın tebliğinden itibaren15 gün içinde mahkememize başvurması, mahkememize başvuruda bulunmadığı taktirde çocuğunmalının bulunmadığı hususunun kabul edileceği hususunun İHTARINA,
3-Velayeti davacıya verilen müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık 400,00TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesini takip eden her ay aylık 750,00TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebinREDDİNE ( mahkememizin 07/01/2022 tarihli ara kararı ile müşterek çocuk lehine aylık 400,00TL tedbir nafakasına hükmedilmiş olmakla tahsilde tekkerür olmamak kaydıyla)
4-Davacı içindava tarihinden itibaren aylık 400,00TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesini takip eden her ay aylık 750,00TL yoksulluknafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebinREDDİNE ( mahkememizin 17/05/2022 tarihli ara kararı ile davacılehine aylık 400,00TL tedbir nafakasına hükmedilmiş olmakla tahsilde tekkerür olmamak kaydıyla)
5-Davacı için 20.000,00TL maddi ve 30.000,00TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,
6-Davacının ziynet alacağına ilişkin davasının ispatlanamaması nedeniyle REDDİNE,
7-Yargılama giderlerinin boşanma davası yönünden davalı üzerinde bırakılmasına,
-Dosya adli yardımlı olduğundan peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan alınması gerekli 120,60 TL karar ve ilam harcı ve ilan ücreti 10.959,84 TL olmak üzere toplam 11.080,44‬ TL’nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
-Davacı tarafından yapılan 246,10 TL posta ve tebligat ücreti olmak üzere toplam 246,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
-Davacı kendini duruşmalarda vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince alınması gereken 9.200,00 TLvekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,
8-Yargılama giderlerinin ziynet eşyaları davası yönünden davacı üzerinde bırakılmasına,
-Dosya adli yardımlı olduğundan alınması gerekli 179,90 TL karar ve ilam harcı ve suç üstü ödeneğinden karşılanan 500,00 TL kuyumcu bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 679,90‬ TL’nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
9-Karar kesinleştiğinde iki nüshasının nüfus müdürlüğü’ne GÖNDERİLMESİNE,
Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisindeVan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. (İlanen tebliğ son ilam tarihinden itibaren 10 gün sonra yapılmış sayılır.)03/04/2023

Basın No: ILN01819592
Basın No: